Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Holnemvolt Porta Vendégház

verziószám: 1.0

Érvényes: 2022. 06. 14.-től módosításig vagy visszavonásig

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Szabó Gábor Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő, Szálláshely, Szálláshely-szolgáltató))

Az adatkezelő levelezési címe: 9024 Győr, Bem tér 10/a.

Az adatkezelő e-mail címe: egyszervolt@holnemvoltporta.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/954-0049

Honlap: https://holnemvoltporta.hu/

Adószám: 62717344-1-38

Jelen Adatkezelési Tájékoztató összhangban áll az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban GDPR-ban meghatározottakkal.

A honlapon, valamint a vendégház üzemelése, vendégek fogadása, vendég számlák elkészítése során végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatást ld. a „Sütikezelési Szabályzat” dokumentumban.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás megadása a honlapon, a foglalási szabályok elfogadásával történik.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési adatok, anyja neve, személyi igazolvány, vezetői engedély szám, érvényesség, kategóriája, állampolgárság. Céges megrendelések esetén: cégadatok, Adószám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A kötelező okmányolvasáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az okmányok beolvasásának, és az azon lévő adatok VIZA rendszerben történő tárolásának jogszabályi alapját a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény írja elő. A törvény meghatározza az adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeket is: „A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.” A szálláshely-szolgáltatónak, mint Adatkezelőnek egyéni adatkezelési tájékoztatóval kell rendelkezniük.

A szálláshely-szolgáltatót törvény kötelezi arra, hogy a vendég érkezésekor a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányán lévő adatokat okmányolvasóval beolvassa, és a szálláshelykezelő szoftverén keresztül, a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse.

A vendéget a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§ (1) bekezdése kötelezi arra, hogy okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak: „Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon − felhívásra − bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”

Bővebb információ az adatkezelésről

https://vizainfo.hu/gyik


Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő kötelező okmány rögzítés elvégzése és VIZA rendszerbe továbbítása. Az adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

A kezelt adatok köre:

Valamennyi érkező vendég esetén az érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) képi felvétele vagy ennek hiányában – pl. 3 év alatti személyi igazolvánnyal nem rendelkező vendég esetén – ennek adatai.

Az adatkezelés időtartama:

A szálláshely-szolgáltató tárolja a szálláshelykezelő szoftverében a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek a jogszabályban meghatározott adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra, ezt követően az adat a VIZA rendszerből is törlésre kerül.

A regisztrációval (jelentkezéssel) együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a honlapon, a foglalási szabályok elfogadásával történik.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb szolgáltatás igénylésekor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési adatok, anyja neve, személyi igazolvány szám, érvényesség, kategóriája, állampolgárság. Ezen adatok körén belül a regisztráció során az Adatkezelő egy – a honlapon regisztrációkor meghatározott – szűkebb adatkörre is végezhet adatkezelést.

Az adatkezelés során az Adatkezelő fenti adatokat igényelt szolgáltatás jellemzőit és a jelentkezés időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

A bankkártyás fizetési módhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a honlapon, a foglalási szabályok elfogadásával és a bankkártyás fizetési mód kiválasztásával történik.

Az adatkezelés célja:

A bankkártyás fizetés lebonyolítása

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelést a bankkártyás fizetést lebonyolító Adatkezelő végzi, a fizetési mód választásakor a Szálláshely-üzemeltető a fizetés során adatkezelést nem végez, a Vendéget a fizetési művelet lebonyolítására az Adatkezelő fiz4tési oldalára irányítja át.

Az Adatkezelő

Paylike ApS, P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia

Az Adatkezelő a GDPR hatálya alá eső európai székhelyű szervezet.

Az adatkezelés időtartama:

A bankkártyás fizetési művelet lebonyolításáig

Bővebb információ az adatkezelésről:

https://paylike.hu/privacy

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységünkről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (tárhelyszolgáltató)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

1125 Budapest, Kiss Áron utca 9. (telefon +36-1-999-6000)

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,

  • az adatok helyesbítéséhez való jog,

  • az adatok törléséhez való jog,

  • az adatok zárolásához való jog,

  • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával, illetve a Vendégház szolgáltatásaira vonatkozó megrendeléssel Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.